รวยรับอรุณ 26

Go down

รวยรับอรุณ 26

ตั้งหัวข้อ  จอมยุทธจ้าวสำราญ on Mon Oct 25, 2010 5:20 pm

สถิติดับดาวบน-ล่าง

ดับดาวบน 8-9-2010 ดับ 2 ออก 069 *

ดับดาวบน 9-9-2010 ดับ 9 ออก 701 *

ดับดาวบน 10-9-2010 ดับ 2 ออก 524 X

ดับดาวบน 11-9-2010 ดับ 2 ออก 277* หมายเหตุดับเฉพาะสิบ/หน่วย

ดับดาวบน 14-9-2010 ดับ 7 ออก 413*

ดับดาวบน 15-9-2010 ดับ 3 ออก 649*

ดับดาวบน 16-9-2010 ดับ 9 ออก 273*

ดับดาวบน 17-9-2010 ดับ 2 ออก 483*

ดับดาวบน 18-9-2010 ดับ 2 ออก 785*

ดับดาวบน 21-9-2010 ดับ 3 ออก 362* หมายเหตุดับเฉพาะสิบ/หน่วย

ดับดาวบน 22-9-2010 ดับ 2 ออก 103*

ดับดาวบน 23-9-2010 ดับ 9 ออก 931* หมายเหตุดับเฉพาะสิบ/หน่วย

ดับดาวบน 24-9-2010 ดับ 2 ออก 242 X

ดับดาวบน 25-9-2010 ดับ 2 ออก 026 X

ดับดาวบน 28-9-2010 ดับ 7 ออก 204*

ดับดาวบน 29-9-2010 ดับ 3 ออก 814*

ดับดาวบน 30-9-2010 ดับ 9 ออก 528*

ดับดาวบน 01-10-2010 ดับ 2 ออก 805*

ดับดาวบน 02-10-2010 ดับ 8-0 ออก 968 X

ดับดาวบน 05-10-2010 ดับ 4-6 ออก 127*

ดับดาวบน 06-10-2010 ดับ 1-5 ออก 472*

ดับดาวบน 07-10-2010 ดับ 3-9 ออก 765*

ดับดาวบน 08-10-2010 ดับ 3-7-9 ออก 858*

ดับดาวบน 09-10-2010 ดับ 4-7 ออก 648 X

ดับดาวบน 12-10-2010 ดับ 2-6 ออก 034*

ดับดาวบน 13-10-2010 ดับ 3-5 ออก 040*

ดับดาวบน 14-10-2010 ดับ 6-9 ออก 608* หมายเหตุดับสิบ/หน่วยเท่านั้น

ดับดาวบน 15-10-2010 ดับ 4-8 ออก 457* หมายเหตุดับสิบ/หน่วยเท่านั้น

ดับดาวบน 16-10-2010 ดับ 6-0 ออก 278*

ดับดาวบน 22-10-2010 ดับ 4-8 ออก 657*

ดับดาวบน 23-10-2010 ดับ 2-0 ออก 256* ดับเฉพาะสิบหน่วยบน

ดับดาวบน 26-10-2010 ดับ 2-6

____________________________


ดับดาวล่าง 8-9-2010 ดับ 8 ออก 24 *

ดับดาวล่าง 9-9-2010 ดับ 2 ออก 32 X

ดับดาวล่าง 10-9-2010 ดับ 8 ออก 23*

ดับดาวล่าง 11-9-2010 ดับ 4 ออก 53*

ดับดาวล่าง 14-9-2010 ดับ 1 ออก 36*

ดับดาวล่าง 15-9-2010 ดับ 1 ออก 64*

ดับดาวล่าง 16-9-2010 ดับ 2 ออก 24 X

ดับดาวล่าง 17-9-2010 ดับ 8 ออก 24*

ดับดาวล่าง 18-9-2010 ดับ 8 ออก 02*

ดับดาวล่าง 21-9-2010 ดับ 1 ออก 77*

ดับดาวล่าง 22-9-2010 ดับ 8 ออก 41*

ดับดาวล่าง 23-9-2010 ดับ 2 ออก 72 X

ดับดาวล่าง 24-9-2010 ดับ 8 ออก 89 X

ดับดาวล่าง 25-9-2010 ดับ 8 ออก 84 X

ดับดาวล่าง 28-9-2010 ดับ 2 ออก 22 X

ดับดาวล่าง 29-9-2010 ดับ 2 ออก 10*

ดับดาวล่าง 30-9-2010 ดับ 1 ออก 86*

ดับดาวล่าง 01-10-2010 ดับ 8 ออก 23*

ดับดาวล่าง 02-10-2010 ดับ 8-2 ออก 63*

ดับดาวล่าง 05-10-2010 ดับ 1 ออก 41 X

ดับดาวล่าง 06-10-2010 ดับ 3-7 ออก 45*

ดับดาวล่าง 07-10-2010 ดับ 2-8 ออก 93*

ดับดาวล่าง 08-10-2010 ดับ 3-8-9 ออก 07*

ดับดาวล่าง 09-10-2010 ดับ 8-2 ออก 90*

ดับดาวล่าง 12-10-2010 ดับ 9-2 ออก 86*

ดับดาวล่าง 13-10-2010 ดับ 6-7 ออก 06 X

ดับดาวล่าง 14-10-2010 ดับ 0-2 ออก 68*

ดับดาวล่าง 15-10-2010 ดับ 8-0 ออก 51*

ดับดาวล่าง 16-10-2010 ดับ 4-8 ออก 79*

ดับดาวล่าง 22-10-2010 ดับ 2-7 ออก 60*

ดับดาวล่าง 23-10-2010 ดับ 8-0 ออก 01 X

ดับดาวล่าง 26-10-2010 ดับ 4-8____________________________


เด่นบน 8-9-2010 เด่น 4-6-9 ออก 069*

เด่นบน 9-9-2010 เด่น 0-2-5 ออก 701*

เด่นบน 10-9-2010 เด่น 0-5 ออก 524*

เด่นบน 11-9-2010 เด่น 1-3-6 ออก 277 X

เด่นบน 14-9-2010 เด่น 2-3-9 ออก 413*

เด่นบน 15-9-2010 เด่น 0-5-4 ออก 649

เด่นบน 16-9-2010 เด่น 2-1-4 ออก 273

เด่นบน 17-9-2010 เด่น 0-5-6 ออก 483 X

เด่นบน 18-9-2010 เด่น 3-5-6-7 ออก 785

เด่นบน 21-9-2010 เด่น 0-4-5-9 ออก 362 X

เด่นบน 22-9-2010 เด่น 1-4-7-9 ออก 103*

เด่นบน 23-9-2010 เด่น 0-2-5-7 ออก 931 X

เด่นบน 24-9-2010 เด่น 0-3-5-6 ออก 242 X

เด่นบน 25-9-2010 เด่น 9-3-5-6 ออก 026*

เด่นบน 28-9-2010 เด่น 0-3-5-9 ออก 204*

เด่นบน 29-9-2010 เด่น 2-4-6-8 ออก 814*

เด่นบน 30-9-2010 เด่น 1-4-5-7 ออก 528*

เด่นบน 01-10-2010 เด่น 0-3-5-6-4 ออก 805*

เด่นบน 02-10-2010 เด่น 0-3-5-6 ออก 968*

เด่นบน 05-10-2010 เด่น 4-5-6-9 ออก 127 X

เด่นบน 06-10-2010 เด่น 2-4-5-6 ออก 472*

เด่นบน 07-10-2010 เด่น 1-4-5-7 ออก 765*

เด่นบน 08-10-2010 เด่น 0-1-4-7-8 ออก 858*

เด่นบน 09-10-2010 เด่น 1-3-5-6-9 ออก 648*

เด่นบน 12-10-2010 เด่น 0-3-5-6-8 ออก 034*

เด่นบน 13-10-2010 เด่น 2-4-7-8-0 ออก 040*

เด่นบน 14-10-2010 เด่น 1-4-5-7-2 ออก 608 X

เด่นบน 15-10-2010 เด่น 1-3-4-5-6-7 ออก 457*

เด่นบน 16-10-2010 เด่น 2-3-4-5-6 ออก 278*

เด่นบน 22-10-2010 เด่น 3-5-6-8-9 ออก 657*

เด่นบน 23-10-2010 เด่น 3-4-5-6-7 ออก 256*

เด่นบน 26-10-2010 เด่น 3-9-7-0-5
____________________________

เด่นล่าง 17-9-2010 เด่น 3-6-9 ออก 10 X

เด่นล่าง 18-9-2010 เด่น 3-4-6-9 ออก 02 X

เด่นล่าง 21-9-2010 เด่น 3-6-7-8 ออก 77*

เด่นล่าง 22-9-2010 เด่น 0-2-3-4 ออก 41*

เด่นล่าง 23-9-2010 เด่น 3-4-7-9 ออก 72*

เด่นล่าง 24-9-2010 เด่น 4-6-9-3 ออก 89*

เด่นล่าง 25-9-2010 เด่น 4-6-9-3 ออก 84*

เด่นล่าง 28-9-2010 เด่น 0-1-6-8-3-4 ออก 22 X

เด่นล่าง 29-9-2010 เด่น 3-6-7-8-9-0 ออก 10*

เด่นล่าง 30-9-2010 เด่น 9-3-4-5-6-7 ออก 86*

เด่นล่าง 01-10-2010 เด่น 9-3-4-5-7 ออก 23*

เด่นล่าง 02-10-2010 เด่น 4-6-9-3 ออก 63*

เด่นล่าง 05-10-2010 เด่น 3-6-7-8 ออก 41 X

เด่นล่าง 06-10-2010 เด่น 2-8-9-0 ออก 45 X

เด่นล่าง 07-10-2010 เด่น 3-4-5-6-7-9 ออก 93*

เด่นล่าง 08-10-2010 เด่น 1-4-5-7-9 ออก 07*

เด่นล่าง 09-10-2010 เด่น 3-4-5-6-7-9 ออก 90*

เด่นล่าง 12-10-2010 เด่น 0-5-6-8-9 ออก 86*

เด่นล่าง 13-10-2010 เด่น 2-3-4-8-9 ออก 06 X

เด่นล่าง 14-10-2010 เด่น 3-4-5-6-7-9 ออก 68*

เด่นล่าง 15-10-2010 เด่น 2-4-5-6-9 ออก 51*

เด่นล่าง 16-10-2010 เด่น 3-5-6-8-9 ออก 79*

เด่นล่าง 22-10-2010 เด่น 3-4-5-6-9 ออก 60*

เด่นล่าง 23-10-2010 เด่น 2-3-4-5-6 ออก 01 X

เด่นล่าง 26-10-2010 เด่น 3-5-6-7-0
ข้อมูลประกอบการลงทุนโปรดใช้อย่างระมัดระวัง

หมายเหตุ : สังเกตเด่น อย่าสนใจดับ อย่ายึดดับเป็นบรรทัดฐานในการลงทุน

จอมยุทธจ้าวสำราญ
สมาชิก
สมาชิก

จำนวนข้อความ : 838
ให้คะแนน : 4546
Join date : 08/10/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รวยรับอรุณ 26

ตั้งหัวข้อ  จอมยุทธจ้าวสำราญ on Mon Oct 25, 2010 5:21 pm

ดาวเด่น 0395

วิ่ง 3-5

03-30-13-31-34-43-35-53-37-73-38-83-39-93

05-50-15-51-45-54-56-65-57-75-58-85-59-95

438-635-293-450-856-485-695-254

เน้นคู่โต๊ดและสองตัวบนล่างกลับด้วย 30-35-38-39-50-56-54-59

จอมยุทธจ้าวสำราญ
สมาชิก
สมาชิก

จำนวนข้อความ : 838
ให้คะแนน : 4546
Join date : 08/10/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รวยรับอรุณ 26

ตั้งหัวข้อ  จอมยุทธจ้าวสำราญ on Mon Oct 25, 2010 8:59 pm

เน้นตามดาวเปิด 30-50-14-13-15-38-39-58-95-35 กลับบนล่าง

จอมยุทธจ้าวสำราญ
สมาชิก
สมาชิก

จำนวนข้อความ : 838
ให้คะแนน : 4546
Join date : 08/10/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ